การขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ

การขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบขับขี่รถจักรยานสาธคุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ1) ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขัขรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ทีได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้
(1) ต้องมีอายุไม่ต้ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะและใบขับขี่รถยนต์รถสาธาร-นะสามล้อสาธารณะ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์(2) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ(3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้(5) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน(7) ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ก) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายข) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น(ค) ในลักษณะกีดขวาง

การจราจร(ง) ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด(จ) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน(ฉ) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น4) มีสัญชาติไทย5) รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร6) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง7) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
8) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด

ภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวงกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8) ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
(ก) หกเดือนสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกินสามเดือน
(ข) หนึ่งปีสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกินสามเดือนในคดีเกี่ยวด้วยการใช้รถกระทำความผิด หรือ
(ค) หนึ่งปีหกเดือนสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสามปี และได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนโดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ตนต้องโทษพร้อมกับแสดงหลักฐานว่าคนเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยควรไว้วางใจให้ขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนดำเนินการสอบสวนคำร้องดังกล่าว ถ้าเห็นด้วยกับคำร้องก็ให้มีอำนาจออกใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยมิให้นำ 8) มาใช้บังคับ แต่ถ้าไม่เห็นด้วยให้สั่งยกคำร้องและแจ้งให้ผู้ขอทราบ

หลักฐานประกอบคำขอ
1) ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี
2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่เฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
5) หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ถ้ามี)


ผบ.ทอ.รับศพ2นักบิน-1ช่าง กองเกียรติยศรับสมเกียรติ

ผบ.ทอ. เป็นปธ.ประกอบพิธีรับศพ 2 นักบิน 1 ช่างเฮลิคอปเตอร์ จัดกองทหารเกียรติยศรอรับอย่างสมเกียรติ ขอบคุณทุกส่วนสนับสนุนภารกิจค้นหาจนสำเร็จสม-เกีรจติ
เมื่อเวลา 00.40 น. วันที่ 29 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับร่างผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 (UH-1H) ของกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุในพื้นที่เขาชะเมา เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ทำให้นักบิน และช่างประจำเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตทั้ง 3 คน ทั้งนี้กองทัพอากาศ ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับทางอากาศ โดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8(ซี-130) จากสนามบินอู่ตะเภา ถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ทั้งนี้กองทัพอากาศได้จัดกองทหารเกียรติยศรอรับอย่างสมเกียรติ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกองทัพอากาศ และญาติผู้เสียชีวิตร่วมในพิธี จากนั้นเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังอาคาร 14 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อทำการชันสูตรต่อไป 

อย่างไรก็ตามในวันที่ 29 มิ.ย. 59 มีกำหนดการดังนี้ 16.00 น.เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ ไปยัง ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 16.45 น.เคลื่อนศพขึ้นตั้งยังศาลาทักษิณาประดิษฐ (ศาลาใหญ่) 17.00น.พิธีรดน้ำศพ 18.00 น.พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและ18.30 น.สวดพระอภิธรรม

ทั้งนี้พล.อ.อ.ตรีทศ ได้ขอบคุณพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม พล.อ.สมหมาย เกาฎีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ที่ให้กำลังใจและแสดงความห่วงใย และขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทั้งทหาร ตำรวจฝ่ายปกครอง ตลอดจนประชาชนจิตอาสาทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจค้นหาในครั้งนี้จนสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาอย่างสมเกียรติ


แกงขี้เหล็กแบบลาวๆ กินทีไรหลับสบาย

แกง-ลาว

ช่วยระบายท้อง ขับปัสสาวะ แก้บวม บำรุงโลหิต ลดความดันโลหิต ช่วยให้นอนหลับง่าย เป็นอาหารบำรุงธาตุไฟ ฤดูากาลที่รับประทาน
ทุกฤดูกาล  มื้อที่รับประทานเช้า กลางวัน เย็นแสลง
ไม่นิยมรับประทานในฤดูฝน เนื่องจากจะมีฤทธิ์ระบายมากการปรุงอาหาร

แกง-ขี้เหล็ก
1. นำใบขี้เหล็กอ่อนล้างน้าให้สะอาด นำเอาใบอ่อนและยอดไปต้มให้หายขมประมาณสอง ครั้งแล้วบีบน้ำออก 2. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด 3. นำข้าวสารแช่น้ำ โขลกร่วมกับใบย่านางละลายน้ำคั้นให้ข้นๆ 3 ถ้วย 4. นำใบย่านางต้มใส่เครื่องแกงที่โขลก ใส่ขี้เหล็ก น้ำปลา น้ำปลาร้า เอ็นวัว เนื้อวัวต้มเปื่อย ข้าวเบือพอเดือดใส่ชะอม ใบแมงลักหอมสด ปิดฝารอรับประทาน เคล็ดไม่ลับ – ใช้หมูไก่ แทนเนื้อวัวได้ – การต้มใบขี้เหล็กควรใช้ไฟแรง เวลาต้มไม่ต้องคนพอเดือดรีบเทน้ำทิ้งแล้ว ต้มใหม่สองครั้ง
ส่วนผสม
เครื่องปรุง ใบขี้เหล็กอ่อนต้ม 3 ถ้วยแกง, เอ็นวัวต้มเปื่อย 1/2 ถ้วยแกง, ข้าวเบือ 2 ช้อนแกง, น้ำปลา 3 ช้อนแกง, น้ำปลาร้า 3 ช้อนแกง, ชะอม 1/2 ถ้วยแกง, ใบแมงลัก 1 ถ้วยแกง, หอมสด 3-4 ต้น, น้ำใบย่านางข้น 3 ถ้วย, ใบมะกรูด 3-4 ใบ เครื่องแกง หอมแดงแห้ง 4-5 หัว, กระเทียม 5 กลีบ, ตระไคร้หั่นฝอย 1 – 2 ต้น, ข่า 2 – 3 แว่น, พริกสด 7-8 เม็ด


คั่วหนูพุก อาหารอีสานบ้านเฮา

    ช่วงเข้าสู่,ต้นข้าวออกรวงเริ่มสีเหลืองประมาณกลางๆเดือน พย. – ธค. ก็จะเริ่มเกี่ยวข้าว หนูพุกตามนาข้าวก็จะเริ่มมัน ชาวบ้านเริ่มเข้าสู่ฤดูออกล่าหนูแล้วแต่ใครจะหาวิธีดักหนูแบบไหน มีทั้งบ่วงดักหนู กับดักฟ้าผ่า และก็ยิงหนู (ส่วนมากยิงหนูจะยิงตอนเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว) แต่ปืนแก๊ปตำรวจจับ หันมาใช้ปืนผาหน้าไม้แทน เป็นต้น….

คั่ว-หนู

วิธีดักหนูพุกที่ผมดักผมใช้แบบบ่วง ก็จะไปดักตามนาข้าวและบริเวณหนองน้ำที่มีหญ้ารก เราก็เดินหาทางหนู (คลองที่หนูออกหากินประจำ) จะสังเกตุได้ว่าจะเป็นทางเรียบๆเป็นคลอง แล้วมีรอยกัดหญ้า มีรอยขี้หนู กัดกินข้าว แสดงว่าเป็นทางที่หนูวิ่งประจำเราก็จัดการเอาบ่วงที่เราเตรียมใว้ไปดัก การที่ดักก็ทำบ่วงให้เท่าคลองหนู กะดูให้พอประมาณ แล้วอย่าให้บ่วงติดดินมากนักให้ห่างดินประมาณ 1 นิ้ว เผื่อหนูวิ่งมาเตะก็จะรัดคอหนูพอดี เวลาเราออกดักหนูเราก็เอาใบสาปเสือถูทาตามมือ แล้วก็ทาตามบ่วงเพื่อไม่ให้หนูได้กลิ่นมือของเรา เพราะสัตว์ป่าก็จะไม่ค่อยใกล้คนอยู่แล้ว เมื่อดักเสร็จ เราก็รอเวลาไปยาม (ไปดูกับดักที่เราดักใว้) ประมาณ 2 ทุ่ม ออกไปดูได้แล้วถ้าหนูติดเราก็จะได้ตัวเป็นๆ ถ้าเราไม่ไปยามเมื่อหนูติดมันก็จะตายนะครับ ดูว่าบ่วงอันไหนมันดีดแต่ไม่ติดเราก็จะได้ทำให้บ่วงมันอยู่ในสภาพพร้อมดักเช่นเดิม และจะไปยามอีกทีก็ตอนเช้าตี 5 ก็ไปยามได้แล้วครับ พร้อมกับเก็บเอาบ่วงกลับมาด้วย….(วางบ่วงเสร็จเราควรทำสัญลักณ์ว่าเราดักตรงไหนบ้าง เอาถุงพาสติกสีขาวผูกตามหญ้าที่ๆเราวางบ่วงนะครับจะได้เพราะดักจำนวนมาก)

ได้หนูมาแล้วถ้าตัวเป็นๆก็จะขังใส่โอ่งน้ำใว้ ใส่หญ้าหรือต้นข้าวลงไปให้หนูกินเก็บใว้ขายใว้กินได้อีกนานครับ ตัวไหนตายก็นำมาถอนขนและนำไปขายหรือกินเองก็ตามแต่คนหานะครับ

วิธีการทำคั่วหนูก็ง่ายๆครับ เมื่อถอนขนแล้วก็ลนหนูสักหน่อยพอหนูแตกมัน เอาใส้เครื่องในออก เลือกเอาแต่ที่เราชอบนะครับ แล้วก็ทำการสับหนูแบบพอดีคำ ใส่หม้อที่เตรียมใว้ จากนั้นก็นำพริกแกงที่เราตำใส่ลงไป (เครื่องพริกแกงมีพริกแห้ง ตะใคร้ หอมแดง เกลือ ตำรวมกัน) แล้วใส่น้ำปราล้าเล็กน้อย ผงชูรส น้ำปลา พริสด(ลูกโดด) มะเขือเปราะหั่นพอดี แล้วนำไปตั้งไฟคั่วโดยไม่ต้องใส่น้ำ คั่วไปเรื่อยๆ กะว่าได้กลิ่นหอมและหนูใกล้สุกก็เติมน้ำเปล่าลงไปพอท่วมหนูในหม้อ ปิดฝาหม้อปล่อยให้น้ำเดือด สักพักกะว่าหนูได้ที่ใส่ผักลงไป ผักก็จะมี ผักแก่นขม (ขาดไม่ได้ถ้างั้นบ่แซบจะออกรสชาติขมอ่ำหล่ำ ขมนิดๆ) ต้นหอม ผักชีลาว กระเพราเล็กน้อย ใครชอบมากก็ใส่มากนะครับ ใส่ลงไปแล้วปิดผาหม้อพอผักยุบได้ที่คนเล็กน้อย ชิมดูได้รสตามใจชอบ ตักใส่จานเสริฟ……พร้อมข้าวเหนียวร้อนๆ แซบครับ!!!

คั่วหนูเป็นอาหารอีสานอีกชนิด ซึ่งนิยมกินหน้าเกี่ยวข้าวหนูเพราะหนูจะมันรสชาติก็จะอร่อยครับ เสียดายนะครับเอารูปภาพมาลงให้ดูไม่ได้ครับ


3ภาคเจอฝนต่อเนื่อง ‘7จังหวัด’โดนชุดใหญ่

อุตุฯเผย 3 ภาค ยังคงเจอฝนตกหนัก โดยเฉพาะ 7 จังหวัด ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายในระยะนี้ ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองช่วงบ่ายถึงค่ำ
ฝน-ฟ้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อไปอีกในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 


เจ๋งครูใช้ภาษาท้องถิ่น ปั้มตรายางให้คะแนนเด็ก

“ครูกาว” ครูประจำวิชาเคมี รร.เพชรพิทยาคม สุดเจ๋ง ปั้มตรายางตรวจงานให้นักเรียนด้วยภาษาท้องถิ่น
ครู-ไทยจากกรณีที่ทวิตเตอร์ส่วนตัวของ @ju_du_dui ได้โพสต์ภาพตรายางปั้มงาน“ครูกาว” ครูประจำวิชาเคมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ ปั้มตรวจงานให้นักเรียนชั้นม.5 และถูกรีทวิตต่อกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โลกออนไลน์ต่างชื่นชมในไอเดียสุดเก๋ของคุณครูคนดังกล่าวกันอย่างมากมาย

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ ได้ติดต่อสัมภาษณ์ นางสาวรสนภา ราสุ หรือ“ครูกาว” เจ้าของตรายางสุดเจ๋งที่นำมาตรวจงานให้นักเรียน โดยที่มาที่ไปของการทำตรายางนี้ “ครูกาว” เล่าว่าเห็นร้านในเฟซบุ๊กทำขายแล้วรู้สึกน่าสนใจและมีความแปลกตาดี คาดว่าน่าจะสร้างสีสันให้กับนักเรียนได้ไม่มากก็น้อย ตนรู้สึกตกใจหลังจากเด็กนักเรียนเดินมาบอกว่า ครูกาวดังแล้ว และไม่คาดคิดว่าจะมีคนนำเรื่องนี้ไม่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ อีกทั้งตนยังได้ส่งสมุดคืนให้เด็กนักเรียนไปเมื่อวานเท่านั้นเอง

โดยในความหมายของตรายางระบุเป็นภาษาอีสานว่า เบิ่งแล้ว หมายถึง ตรวจแล้ว,คักโพ๊ดหมายถึง เยี่ยมมาก,คักอยู่หมายถึง เยี่ยม,บ่ปานได๋หมายถึง พอใช้,บ่เป็นตาหมายถึง ปรับปรุง


โรคกินเนื้อมนุษย์ ระบาดหนักในซีเรีย หลังกลุ่มไอเอสทิ้งศพเน่าทั่วเมือง

หลังเชื้อปรสิตกินเนื้อมนุษย์ระบาดหนักในซีเรีย เนื่องจากกลุ่มไอเอสทิ้งศพเน่าเกลื่อนเมือง ขณะนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วตะวันออกกลางแล้ว

เชื้อ-โรค
เกิดโรคระบาด ในเขตการปกครองของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรีย หรือ กลุ่มไอเอส เนื่องจากการสู้รบกับกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐฯ อย่างรุนแรง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการลงโทษคนในกลุ่มที่ทำผิดกฎ และมีศพผู้เสียชีวิตนอนเกลื่อนทั่วเขตการปกครองของกลุ่มไอเอสทำให้เกิดโรคระบาดที่มีชื่อว่า ลิชมาเนีย ไซแอมเมนซิส Leishmania siamensis

ทั้งนี้ โรคลิชมานิเอซิส Leishmaniasis เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากปรสิต โปรโตซัว ใน จีนัสลิชมาเนีย Leishmaniaที่ทำให้เกิดโรคในคนมีประมาณ 20 สปีชีส์ species แหล่งระบาด ได้แก่ ยุโรปตอนใต้บริเวณทะเลเมดิเตอเรเนียน อิตาลี กรีซ สเปนอินเดีย บังคลาเทศ เอเชียกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้

อย่างไรก็ตาม โรคดังกล่าว จะแสดงอาการรวม 3 ลักษณะ ได้แก่ แผลบนผิวหนัง แผลบริเวณเยื่อบุ และอาการจากอวัยวะภายใน และสามารถแพร่กระจายโดยแมลงวันทราย

ขณะนี้โรคดังกล่าวแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ไปยังพื้นที่ในแถบตะวันออกกลาง อาทิ อิรัก เลบานอน ตุรกี รวมทั้งแอบแฝงอยู่ในผู้อพยพจากซีเรียที่เดินทางไปยังยุโรปตอนใต้ และอาจแพร่กระจายไปสู่ภูมิภาคดังกล่าวได้


อัพเดทเครื่องเล่นใหม่ๆ ที่ “สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ”

หนุ่มสาว GenX คุ้นเคยกันดีกับ “สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ” เพราะถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่เคยพาไป แต่ก็ได้ไปเที่ยวกับโรงเรียนกันทั้งนั้น ส่วน GenY-Z ก็อาจจะได้ไปกันบ่อยกว่า หรืออาจลืมไปแล้วว่ากรุงเทพก็มีทะเล เพราะเป็นยุคที่กรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งตลาดนัด หรือไม่ก็จองตั๋วเครื่องบินโปรข้ามปีไปทะเลไกลๆ น่าน้อยใจนัก อุตส่าห์มีสวนน้ำขนาดใหญ่มาตั้งไว้ริมกรุง ที่วันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะ ไม่ได้มีแค่เครื่องเล่นไม่กี่อย่างกับทะเลเล็กๆ ที่มีคลื่นเทียม เพราะสวนน้ำในประเทศไทยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ มาตรฐานก็แข่งกันมาก สวนสยาม ผู้บุกเบิกสวนน้ำในประเทศไทย จะยอมได้ยังไง มาดูกันว่าวันนี้ที่ “สวนสยาม” มีอะไรบ้าง? จะได้ไปบีชใกล้บ้านก่อนปิดเทอมซะเลย!!

สวน-สยาม

“900 บาท 5 โซน เที่ยวให้คุ้ม” วันนี้ สยามพาร์ค หรือ สวนสยามทะเลกรุงเทพ ได้เพิ่มเติมสวนต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้ทุกเพศ ทุกวัย ได้มาสนุกด้วยกัน โดยมีทั้งหมด 5 โซน คือโซนที่ 1 Water Park สวนน้ำ บริเวณนี้คือความสุขแบบเปียกปอนกันทั้งวัน นอกจากจะมีทะเลเทียมขนาดใหญ่แล้ว ยังแบ่งออกเป็นจุดเล่นน้ำพร้อมเครื่องเล่นใหม่ๆอีกหลายจุดเช่น สปาคลับ ซูเปอร์สไปรัล มินิสไลด์ สไลเดอร์ยักษ์ น้ำวน ทะเล-กรุงเทพฯ หรือทะเลเทียมขนาดใหญ่ และคลับเฮาส์โซนที่ 2 X Zone สำหรับวัยเอ็กซ์ตรีม โซนนี้ สำหรับคนที่ชอบความท้าทาย ไม่ได้มาว่ายน้ำต๋อมแต๋ม แต่งตัวกิ๊บเก๋ หรือแช่น้ำเล่นให้เย็นสบายเท่านั้น แนะนำสำหรับวัยรุ่น หนุม-สาว ผู้รักการผจญภัยกับเครื่องเล่นมากมาย เช่น บูมเมอแรง เทคออฟ ท็อปสปิน เหยี่ยวเวลา อลาดิน ยักษ์ตกตึก ซูเปอร์เกลียวเหาะมหาสนุก แมงมุมยักษ์ บอลลูนเหินฟ้า และกระเช้าสายรุ้ง เยอะนะ และน่าเล่นไปซะหมด ผ่านมาสองโซนนี้ก็สุดคุ้มแล้วโซนที่ 3 โซนครอบครัว โซนนี้ต้องช่วงเวลาปิดเทอมแบบนี้เลย ใครมีน้อง มีลูก มีหลาน แล้วยังไม่ได้พาไปสวนสยาม ถือว่าพลาดมากๆ ตอนนี้มีโปรโมชั่นปิดเทอมด้วยแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกที สำหรับเครื่องเล่นสำหรับครอบครัวในโซนนี้ เป็นการผจญภัยแบบเบาๆ แต่น่าสนุก รับรองว่าคุณหนูจะต้องประทับใจไปพร้อมๆกับครอบครัวแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น ม้าหมุนสองชั้น กระสวยอวกาศ ล่องซุงมหาสนุก ไซ-แอมทาวเวอร์ ผจญภัยแดนไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเปีย แกรนด์แคนย่อน เอ็กซ์เพรส ท่องป่าแอฟริกา บิ๊กดับเบิ้ลช้อค แต่ละอย่างอ่านแล้วป้าอยากกลับไปเป็นเด็กเลยนะเนี่ย!ต่อกันคราวหน้านะครับ


เป็ดย่างเทวดา เป็ดย่างสูตรเด็ด หนังกรอบ เนื้อนุ่ม ชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำ

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลา พูดถึงเป็ด ก็คงเป็นเมนูหนึ่งที่หลายๆ คนชอบทาน แต่ถ้าเมนูเป็ดในอาหารไทย หรืออาหารฝรั่งจะไม่ค่อยวัตถุดิบชนิดนี้เป็นส่วนประกอบ จะหนักไปทางเมนูอาหารจีนนู่น ไม่ว่าจะเป็นเป็ดผัดพริกไทยดำ, เป็ดปักกิ่ง,​ เป็ดย่าง หรือเป็ดพะโล้ เป็นต้น และน้าอ้วนเชื่อว่าหลายๆ คนก็คงชอบทานเมนูเป็ดย่างกัน เพราะมันเป็นเมนูที่ค่อนข้างง่ายและทานอร่อย น้าอ้วนก็ชอบกินนะเวลาไปร้านสุกี้ชื่อดัง ก็คงไม่พลาดที่จะสั่งเป็ดย่างมากินแน่นอน แต่วันนี้น้าอ้วนมีร้านเป็ดย่างอยู่ร้านหนึ่ง อยากจะบอกว่าถ้าได้ลองชิมจะรู้เลยว่าเป็ดย่างที่รสเด็ดนั้นเป็นยังไง กับร้าน “เป็ดย่างเทวดา”

เป็ด-ย่าง

ชื่อร้าน : เป็ดย่างเทวดา เชียงใหม่
ที่อยู่ : หน้าโชว์รูมรถยนต์ SUBARU ถนนสันกำแพงสายใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จากการหันมาเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจของคุณส้ม เมื่อรู้สึกเริ่มเบื่อๆ กับงานเดิมที่เคยทำ ก็เลยหันมาทำเป็นย่างขาย ซึ่งร้านเป็ดย่างเทวดา เป็นร้านที่ไม่มีหน้าร้าน เขาจะเป็นรถบรรทุกคันเล็กๆ 4 ล้อ ที่แต่งเติมเป็น Food Truck ที่จอดขายกันบริเวณหน้าโชว์รูมรถยนต์ SUBARU บนถนนสันกำแพงสายใหม่ คือถ้าเรามาจากทางถนนมหิดล พอถึงแยกพรอมเมนาด้า ก็ให้ตรงไป แต่ถ้าใครมาจากทางโรงแรมดาราเทวี พอถึงแยกพรอมเมนาด้า ก็ให้เลี้ยวซ้ายนะจ๊ะ จากสี่แยกตรงนี้ก็ให้ตรงไปประมาณ​ 1 กิโลเมตร สังเกตด้านซ้ายมือจะมีโชว์รูมขายรถ SUBARU อยู่หรือถ้ามองทางขวามือก็จะตรงข้ามกับ 7-Eleven นะจ๊ะ เขาจะขับรถมาจอดกันตรงนี้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่ 15:00 น. ไปจนถึงของจะหมด (วันที่น้าอ้วนแวะไปเยี่ยมร้านเป็ดย่างเทวดา ก็ราวๆ 6 โมงเย็น ปรากฎว่าเป็ดเหลือประมาณ 6 ตัว จากที่ทำมา 25 ตัวในวันนี้)


วิธีแก้การนอนกรนด้วยตัวเอง

บางครั้งทั้งการกรนอย่างรุนแรง และการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับก็สามารถบรรเทาลงได้ (หรือบางทีก็รักษาให้หายขาดได้) โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการนอนหลับ เพื่อรักษาอาการนอนกรนของคุณ ขอให้ลองเทคนิคดังต่อไปนี้ :นอนหลับบนฟูกที่แข็งและหมอนรองศีรษะต่ำ เพื่อให้ลำคอตรงและลดการอุดขวางทางเดินอากาศในช่องลม

นอน-กรน

หากคุณนอนกรนเฉพาะตอนที่นอนหงายเท่านั้น ให้ลองนอนท่าอื่น วิธีหนึ่งก็คือให้นอนคว่ำ วางแขนข้างหนึ่งไว้ใต้หมอน เพื่อให้ศีรษะมั่นคง เทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือนอนตะแคงข้างแล้วเอาผ้ามาม้วน ๆ ค้ำเอาไว้ข้างตัวทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ้งตัวกลับไปนอนหงายได้อีก หรืออาจทดลองใช้ “snore-ball” โดยเย็บกระเป๋าติดไว้ที่ด้านหลังของเสื้อนอนด้านบน โดยให้อยู่ระหว่างหัวไหล่ทั้งสองข้าง จากนั้นเอาลูกกอล์ฟ หรือลูกเทนนิสใส่ลงไปในกระเป๋านั้น มันจะช่วยบังคับให้เราต้องนอนตะแคง

หากคุณสามารถนอนหลับได้อย่างสบาย โดยการนอนหงายเท่านั้น ให้ลองนอนโดยไม่ต้องมีหมอนเพื่อให้ศีรษะยืดขึ้น หรือลองวางแผ่นผ้าหนุนใต้คางเพื่อให้ปากปิดอยู่เสมอ

หากสูบบุหรี่ บุหรี่ทำให้กรน เพราะไปเพิ่มการผลิตเยื่อเมือกในจมูกและคอมากขึ้น เนื่องจากไปทำให้เกิดการระคายเคือง และทำให้เนื้อเยื่อเมือกในคอและทางเดินหายใจส่วนบนบวม และไปทำให้ปอดรับออกซิเจนน้อยลง

หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เป็นตัวกดระบบประสาทส่วนกลางทำให้การหลับลึกกว่าปกติ ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายกว่าเดิม และทำให้นอนกรนมากขึ้น

ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพบว่า ชายวัยกลางคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะนอนกรน พวกเขาจะเริ่มนอนกรนหลังจากดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในปริมาณมาก แต่ยังไม่เคยมีปัญหาใด ๆ หยุดหายใจระหว่างการนอนหลับ ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ OSA ในระดับอ่อน ๆ พบว่า ทั้งความถี่และการหยุดหายใจระหว่างการนอนมีมากขึ้นและรุนแรงขึ้น (โดยทำการบันทึกในห้องทดสอบการนอนหลับ) หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเช้านอน และให้ดื่มแต่พอประมาณหากคุณเป็นคนนอนกรนเล็กน้อย ส่วนผู้ที่นอนกรนมาก ๆ และผู้ที่เป็น OSA ควรหยุดหรือลดการบริโภคแอลกอฮอล์ลงให้มากที่สุด

ใช้ความระมัดระวังเมื่อรับประทานยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องให้แพทย์สั่งให้ ยาเหล่านี้หลายอย่างไปกดระบบประสาทส่วนกลาง และมีผลต่อสมองไม่ต่างจากแอลกอฮอล์ ตัวอย่างเช่น ยาแก้หวัดบางชนิด อาจมียานอนหลับซึ่งมีผลต่อทางเดินหายใจ เช่น ให้ปรึกษาเภสัชกรเสียก่อน

ลดน้ำหนักตัวลง เนื้อเยื่อที่เพิ่มขึ้นที่คอและหลอดคอในคนอ้วน พร้อมกับการที่มีกล้ามเนื้อที่ไม่ดีมันก็จะไปทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนเล็กแคบลง และแรงกดที่กระทำต่อกระบังลมเมื่อนอนหงายยิ่งเพิ่ม ทำให้มีแนวโน้มที่จะเป็น OSA โดยไปลดขนาดของปอดลงรวมทั้งปริมาณอากาศที่จะเข้าไปในการหายใจและครั้ง

การศึกษาการนอนหลับหลายครั้งแสดงให้เห็นว่า การลดน้ำหนักตัวลง 10 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ สามารถทำให้การหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับหมดไปได้ หรือก็ลดการเกิดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ และในการศึกษาในชายที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นอยู่ถึงสองเท่าแสดงให้เห็นว่า เมื่อลดน้ำหนักตัวลงได้ 30 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ค่าเฉลี่ยของการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับลดลงจาก 70 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง เหลือน้อยกว่า 10 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง